progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-05-13

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Elżbieta Skibińska

Tel.:

e-mail: przetargi@zoo.opole.pl

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego na potrzeby Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

PROCEEDINGS NO Z41/57545

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: DTG.3414-9/2022

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

1. Przedmiotem umowy jest kompleksowe świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego dostawy gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, o kodzie CN 2711 21 00 wraz z usługą dystrybucji przeznaczonego na cele opałowe.

2. Łączną ilość paliwa gazowego dostarczaną w okresie obowiązywania umowy prognozuje się na poziomie1 426 360 kWh.Moc przyłączeniowa 150 m3/h.

3. Ze względu na brak możliwości określenia dokładnego zużycia gazu (nowe przyłącze) objętego przedmiotem zamówienia, przedstawiona ilość gazu jest ilością przewidywaną, rzeczywista ilość gazu może ulec zmianie. W toku realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zakupionego paliwa gazowego i/lub wartości dystrybucji zakupionego paliwa gazowego w zakresie 20%.

4. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego.

5. Zmiana wolumenu, o której mowa w ust. 2 nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do umowy.

6. Dostarczany przez Wykonawcę gaz ziemny powinien spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodne z postanowieniami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716) i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 ze zm.).

7. Zamawiający oświadcza, że jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe, zgodnie z art. 31b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 143 ze zm.).

8. Wykonawca zapewni Zamawiającemu dostęp do informacji o danych pomiarowo – rozliczeniowych gazu pobranego przez Zamawiającego w punkcie poboru.

9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grupy E do instalacji znajdującej się w obiekcie Ogrodu Zoologicznego w Opolu.

10. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza.

Attachments:


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.