progress_icon

Proceeding establishment date: 2022-03-29

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Alicja Puchowska

Tel.:

e-mail: alicja.puchowska@um.opole.pl

Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – tereny zieleni w strefie

PROCEEDINGS NO Z14/4345

Purchasing mode: zapytanie ofertowe

Signature of the case: OŚR.7021.142.2021.

Order object:

Na podstawie § 2 ust. 2 i § 4 Zarządzenia OR-I.0050.631.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości niższej od wartości zamówień objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Opola,zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę niżej wymienionej usługi:

Zamawiający: Miasto Opole

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedmiot zamówienia: Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – tereny zieleni w strefie reprezentacyjnej

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 31.05.2022 r.

Istotne warunki zamówienia:

I. Zadanie obejmuje utrzymanie terenów zieleni miejskiej w strefie reprezentacyjnej, tj.:

- opróżnianie koszy, w tym koszy na psie odchody oraz utrzymanie czystości w obrębie 2 m od kosza, raz dziennie, wraz z wywozem odpadów i ich właściwe zagospodarowanie – wywóz na składowisko o uregulowanym stanie prawnym – 202 szt. koszy (ryczałt miesięczny)

- koszenie trawników na terenach płaskich, pochyłych i skarpach z wygrabieniem
lub koszem zbierającym i wywozem trawyna składowisko o uregulowanym stanie prawnym – 11 364 m2(jednorazowo,w miesiącu maju)

II. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania terenów zieleni miejskiej w strefie reprezentacyjnej, zgodnie z wykazem i bilansem stanowiącym Załącznik nr 1.

III. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z należytą starannością, zapewniając uzyskanie stałego efektu estetycznego i użytkowego wykonanego zamówienia oraz bezpieczeństwa użytkowników. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów porządkowych, BHP, przepisów ochrony środowiska i ochrony przyrody, obowiązujących na terenie realizowanych prac oraz sztuki ogrodniczej, a także przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) obowiązujących na terenie realizowanych prac.

IV. W przypadku wystąpienia nagłej konieczności (tj. wichura, nawalny deszcz, gradobicie itp.), Zamawiający zastrzega sobie prawo do wytypowania dodatkowej czynności, polegającej
na usuwaniu złomów i wywrotów drzew wraz z frezowaniem pni oraz zrębkowaniem pozyskanych gałęzi i konarów, z wywozem pozyskanej masy na składowisko
o uregulowanym stanie prawnym lub wykorzystaniem na terenach zieleni.

V. Zakres wykonanych i odebranych prac potwierdzony będzie protokołem odbioru robót,
raz w miesiącu.

VI. Odbiór prac zrealizowanych przez Wykonawcę nastąpi w terminie 7 dni od zakończenia miesiąca, w którym wykonywano usługi.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania terminu wykonania usługi.

VIII. W przypadku zlecenia usuwania złomów lub wywrotów, Wykonawca zobowiązany
jest do stosowania obowiązującego zarządzenia Prezydenta Miasta Opola w sprawie sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości, będących własnością Miasta Opola. Wykonawca ma obowiązek wykupu drewna pozyskanych
z usunięcia złomów lub wywrotów po cenach wskazanych w ww. zarządzeniu.

IX. Koszt brakowania drewna leży po stronie Zamawiającego.

X. Wykonawca obowiązany jest do niezwłocznego wywozu pozyskanych odpadów w związku
z wykonywaniem przedmiotowego zadania.

  1. Wykonawca ma obowiązek zagospodarowania wszelkich powstałych odpadów, zgodnie
    z obowiązującymi przepisami oraz posiadania wszystkich niezbędnych zezwoleń wynikających z obowiązujących przepisów, m.in. posiada wpis do rejestru na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 779 ze zm.) w zakresie transportu odpadów o ww. kodach, którego dokonuje marszałek województwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu.

XII. Czynności polegające na opróżnianiu koszy, obejmują ich wykonanie w każdy dzień roboczy oraz w dni wolne od pracy i święta. W przypadku stwierdzenia, że czynności czystościowe nie zostały wykonane w dniu kontroli przez Zamawiającego, zastrzega on sobie prawo
do wezwania Wykonawcy do wykonywania prac maksymalnie w ciągu 1 godziny.

XIII. Kryterium oceny ofert: cena brutto – 100 %.

XIV. W ofercie należy podać cenę brutto zadania łącznie (cena netto + podatek VAT)
za wykonanie całego przedmiotu zapytania oraz kwoty przewidziane na poszczególne transze ujęte w „Formularzu ofertowym” (Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania).
Z nadesłanych ofert zastanie wybrana oferta najkorzystniejsza, spełniająca warunki zapytania oraz zawierająca stosowne oświadczenia.

XV. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące zadaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

XVI. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania stosownych referencji na każdym etapie postępowania, potwierdzających doświadczenie w zakresie utrzymania terenów zieleni.

XVII. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia faktury w ciągu 7 dniu od daty wykonania odbioru prac przez Zamawiającego.

XVIII. Wynagrodzenie zostanie zapłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy,
w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru.

XIX. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

XX. Zapytanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Wykonawcę, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

XXI. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli na platformie nie załączono formularza oferty.

XXII. Pytania można zadawać jedynie poprzez platformę zakupową LoginTrade.

XXIII. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

XXIV. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do postępowań o udzielenie zamówienia poniżej 30000 euro.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Opole z siedzibą w Opolu,

ul. Rynek 1A, kod pocztowy: 45-015, e-mail: urzad@um.opole.pl, tel. +48 (77) 45 11 800.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miasta Opola z siedzibą w Rynek-Ratusz:

adres: ul. Rynek 1A, 45-015 Opole; e-mail: iod@um.opole.pl, tel.: +48 (77) 54 11 328.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1
lit. b i e RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30 000 euro na wykonanie zadania: „Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – tereny zieleni w strefie reprezentacyjnej”prowadzonym w trybie przewidzianym Zarządzeniem Nr OR-I.0050.631.2020 Prezydenta Miasta Opola z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania zamówień o wartości niższej od wartości zamówień objętych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Opola.

Odbiorcy danych:

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów przetwarzania danych osobowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania* oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania**.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jestdobrowolne. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych wyłącza możliwość zawarcia umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 30000 euro ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami prawa, ani nie może naruszać integralności protokołu zamówienia publicznego oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa.

I. Osobami do kontaktu w przedmiotowym postepowaniu są: P. Aleksandra Świerkosz
tel. 77 54 17 509 , mail: aleksandra.swierkosz@um.opole.pl i P. Łukasz Krzemiński
tel. 77 54 17 509, mail: lukasz.krzeminski@um.opole.pl

Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić za pomocą szablonu platformy zakupowej miasta Opola oraz dołączyć wymagany „Formularz ofertowy” Załącznik nr 2

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 30.03.2022 r. do godziny 1000 na platformie LOGINTRADE.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 pieces Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "Utrzymanie terenów zieleni miejskiej – tereny zieleni w strefie "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
Download

Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...