progress_icon

Proceeding establishment date: 2021-11-18

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Armii Krajowej 36

45-071 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7541116611

Contact person:

Bogumiła Mucha

Tel.:

e-mail: b.mucha@mopr.opole.pl

Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych do Domów Dziennego Pobytu Złota Jesień i Magda - Maria w Opolu

PROCEEDINGS NO Z10/50063

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: RAG.271.5.2021.BM

Type of order: Dostawy

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiot zamówienia podzielony został na pakiety rozumiane jako niezależne części - Zadania:

ZADANIE 1

Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

ZADANIE 2

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego oraz wędlin do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

ZADANIE 3

Dostawa mięsa drobiowego - kurzego do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

ZADANIE 4

Dostawa ryb mrożonych do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

ZADANIE 5

Dostawa warzyw, owoców i innych produktów mrożonych do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

ZADANIE 6

Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

ZADANIE 7

Dostawa produktów mleczarskich i jaj do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

ZADANIE 8

Dostawa artykułów spożywczych do Domów Dziennego Pobytu w Opolu

Zakres przedmiotu zamówienia został sklasyfikowany wg następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień:

Główny kod CPV: 15000000-8 - żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

Dodatkowe kody CPV:

- 15100000-9 – produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

- 15220000-6 – ryby mrożone, filety rybne

- 15330000-0 – przetworzone owoce i warzywa

- 15400000-2 – oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne

- 15500000-3 - produkty mleczarskie

- 15610000-7 - produkty przemiału ziarna

- 15800000-6 - różne produkty spożywcze

- 03200000-3 - zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy

- 03142500-3 - jaja

2.Szczegółowy opis zamówienia dla wszystkich jego części - ZADAŃ:

1) Dostawy realizowane będą częściami na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego w terminach wskazanych w ofercie w okresie trwania umów lub do dnia wcześniejszego wyczerpania ich wartości.

2) Każda częściowa dostawa będzie odbywała się w dni robocze, w godz. 7:00 – 14:00, w terminie wskazanym przez wybranego Wykonawcę w ofercie z zastrzeżeniem że termin ten nie może być dłuższy niż 5 dni od dnia złożenia zamówienia.

3) Zamawiający przewiduje częstotliwość dostaw do każdej lokalizacji:

- dla Zadania 1 - Dostawa ziemniaków, warzyw i owoców świeżych: max. 2 razy w tygodniu;

- dla Zadania 2 -Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego oraz wędlin: max. 2 razy w tygodniu;

- dla Zadania 3 -Dostawa mięsa drobiowego – kurzego: max. 2 razy w tygodniu;

- dla Zadania 4 -Dostawa ryb mrożonych: max. 1 raz w tygodniu;

- dla Zadania 5 -Dostawa warzyw, owoców i innych produktów mrożonych: max. 2 razy w tygodniu;

- dla Zadania 6 -Dostawa pieczywa i wyrobów piekarniczych: max. 2 razy w tygodniu;

- dla Zadania 7 -Dostawa produktów mleczarskich i jaj: max 2 x w tygodniu;

- dla Zadania 8 -Dostawa artykułów spożywczych: max 1 raz w tygodniu

zgodnie z zamówieniami przesłanymi faksem lub pocztą elektroniczną, lub telefonicznie (małe zamówienia).

4) Zamawiający przewiduje dostawę żywności (dla wszystkich ZADAŃ) do placówek MOPR w 2 lokalizacjach :

- Dom Dziennego Pobytu „Złota Jesień” ul. Hubala 4 w Opolu

- Dom Dziennego Pobytu „Magda-Maria”ul. Barlickiego 1-3 w Opolu

Dostawy artykułów spożywczych do każdej z lokalizacji mogą odbywać się w różnych terminach, na podstawie zamówień częściowych składanych przez daną placówkę.

5) Każdorazowo Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania dostarczanej żywności pracownikowi Zamawiającego. Zabrania się pozostawiania żywności bez odbioru.

6) Wykonawca będzie dostarczał towar na adresy jednostek MOPR wskazane przez Zamawiającego w składanych zamówieniach.

7) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych produktów Zamawiającemu własnym transportem i na własny koszt. Transport towaru musi odbywać się specjalistycznym środkiem transportu dostosowanym do przewozu danych artykułów spożywczych określonych w poszczególnych pakietach zamówienia - Zadaniach.

8)W przypadku braku możliwości dostawy przedmiotu zamówienia objętego umową, Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego Wykonawcy (tzw. nabycie zastępcze) bez konieczności wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej części zamówienia, bez obowiązku nabycia od Wykonawcy przedmiotu zamówienia dostarczonego po terminie. W takim przypadku Wykonawca pokryje różnicę w cenie – przekraczającą wartość przedmiotu zamówienia określoną w umowie.

9) Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć ilości zrealizowanych dostaw w związku, z czym nie daje gwarancji wykorzystania 100% wartości każdej z umów. Ostateczna wartość umów będzie wynikać z rzeczywistych zleconych i zrealizowanych dostaw. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z pandemią Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby składanych zamówień lub całkowity brak zamówień.Minimalna ilość jaką Zamawiający jest zobowiązany zakupić od Wykonawcy stanowić będzie min. 60 % w każdym pakiecie – Zadaniu

10)W przypadku ograniczenia funkcjonowania lub zamknięcia placówki z powodów niezależnych od Zamawiającego, minimalna ilość jaką Zamawiający jest zobowiązany zakupić od Dostawcy stanowić będzie min. 30% w każdym pakiecie.

11) Wynagrodzenie Wykonawcy winno uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności koszty: transportu, rozładunku, ubezpieczenia na czas transportu, odbioru reklamowanych artykułów i ich wymiany na świeże.

12) Ceny poszczególnych produktów w trakcie trwania umów uznaje się za stałe.

13) Kalkulacja powinna być przygotowana w oparciu o realne ceny rynkowe. W przypadku zaoferowania cen zawyżonych w stosunku do cen rynkowych Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zamawiania w/w produktów.

14)Wykonawca zobowiązany jest wystawić i dostarczyć faktury VAT zgodne pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną prawidłowo dostawą.

15)Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia osobnych faktur VAT (rozpisanych według zleceń Zamawiającego) na poszczególne placówki zgodnie z indywidualnymi zleceniami Zamawiającego.

16) Termin płatności za wszystkie dostarczone artykuły – do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.

17)Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany ilościowej asortymentu w ramach danego Zadania w obrębie asortymentu i łącznej kwoty w danym pakiecie - Zadaniu.

18) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego złej jakości produktów lub niezgodności z zamówieniem pracownik Zamawiającego sporządzi pisemną notatkę stwierdzającą niezgodność (wzór notatki stanowi załącznik do umowy). Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia towaru oraz niezwłocznej (najpóźniej dnia następnego do godz. 9:00) jego wymiany na towar spełniający wymagania Zamawiającego określone w SWZ, zgodny pod względem ilościowym i jakościowym ze złożonym zamówieniem.

19) Zamawiający dopuszcza dostarczanie produktów w opakowaniach o innej wielkości lub gramaturze niż te określone w niniejszym postępowaniu pod warunkiem zachowania zasady proporcjonalności ceny zawartej w ofercie.

20) W przypadku wycofania z produkcji lub braku dostępności na rynku określonego artykułu spożywczego spowodowanego czynnikami niezależnymi od Wykonawcy, wycofany artykuł zostanie zastąpiony w uzgodnieniu z Zamawiającym innym artykułem o cechach fizycznych i walorach smakowych nie gorszych niż artykuł wycofany, z zachowaniem jego ceny.

21) Zmiana asortymentu wymaga zachowania formy pisemnej.

Attachments:
Kwoty jaką zamawiający planuje przeznaczyć na realizację zamówienia:

Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 1
Część 2
Część 3


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...