progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-17

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Monika Laxy-Bernard

Tel.:

e-mail: monika.laxy@um.opole.pl

Opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2018 – 2021” za lata 2018-2019

PROCEEDINGS NO Z72/4136

Purchasing mode: -

Order object:Zamawiający : Miasto Opole

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedmiot zamówienia : Opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2018 – 2021” za lata 2018-2019

Termin realizacji zamówienia : do dnia 29 października 2020r.

Istotne warunki zamówienia :

1. Szczegółowy opis zadania zawarty jest w załączniku nr 1.

2. Kompletne opracowanie dokumentu należy wykonać w 3 egzemplarzach
w wersji tradycyjnej - drukowanej oraz 3-egz. w wersji elektronicznej na płycie DVD.

3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą otrzymania niniejszego zapytania.

4. Wymagania dla oferentów:

· wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, raportów z programów ochrony środowiska dla gminy/powiatu na łączna kwotę minimum 30.000 zł, z podaniem poszczególnych wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje) – wg wzoru, jak w załączniku nr 3.

5. W ofercie należy podać całkowitą ryczałtową cenę brutto (oraz wartość podatku VAT) za wykonanie całego przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 1.

6. Opracowanie musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi na dzień jego przekazania przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Zasięg terytorialny opracowania obejmuje teren granic administracyjnych miasta Opola.

7. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

8. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku zapytania ofertowego Oferenta bądź Oferentów.

10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego
w uzasadnionych sytuacjach.

11. Zamawiający wybierze jedną najkorzystniejszą ofertę spośród ofert, spełniających warunki zapytania ofertowego (kryterium oceny oferty stanowi 100% ceny, jak w pkt. 5).

Ofertę należy złożyć do dnia 24.01.2020 r. do godziny 12.00 poprzez platformę zakupową LOGINTRADE Opole

Informacji udziela: Sebastian Smoliński /077 45 11 819/

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2018 – 2021” za lata 2018-2019 CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Posiadanie doswiadczenia w wykonywaniu podobnych dokumentów

Questions regarding the proceedings "Opracowanie raportu z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Miasta Opola na lata 2018 – 2021” za lata 2018-2019"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...