progress_icon

Proceeding establishment date: 2023-09-11

Miasto Opole

Rynek 1A

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Katarzyna Bil

Tel.:

e-mail: katarzyna.bil@um.opole.pl

Opracowanie dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa rzeki Ryjec”

PROCEEDINGS NO Z66/4350

Purchasing mode: Podstawowy bez negocjacji

Signature of the case: ZP.271.2.25.2023

Type of order: Usługi

Proceeding thresholds: Newsletter

Subject of the proceeding.:

Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn. „Przebudowa rzeki Ryjec” zgodnie z zapisami w pozwoleniu wodnoprawnym (decyzja Starosty Strzeleckiego nr ROŚ.6341.37.2014.HP z dnia 09.12.2014) oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, uzgodnień, zgód, zaświadczeń celem otrzymania stosownych decyzji administracyjnych, wymaganych do ich wydania.
Inwestycja będzie przygotowywana i realizowana w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1812 ze zm.), zwanej specustawą.
Do realizacji przedmiotowego zadania została już sporządzona część dokumentacji, obejmująca:
a) inwentaryzację terenową,
b) obliczenia przepływów maksymalnych o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1, 10, 20 i 50% dla zlewni Ryjca,
c) raport hydrologiczno – hydrauliczny,
d) mapę do celów projektowych,
e) koncepcję techniczną przebudowy koryta rzeki Ryjec,
f) operat dendrologiczny,
g) plan wycinki,
h) kartę Informacyjną Przedsięwzięcia do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
i) raport Oddziaływania Na Środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie rzeki Ryjec wraz z Aneksem do raportu.
Posiadana przez Zamawiającego dokumentacja techniczna nie obejmuje przebudowy przepustu w ul. Wrocławskiej, który jest objęty zakresem niniejszego postępowania.
Szczegółowe informacje Zamawiający zawarł w opisie przedmiotu zamówienia jako załącznik do wzoru umowy
Attachments:

Odznacz wszystko w sekcjach
Zaznacz wszystko w sekcjach
DownloadPLN


Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...