progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-15

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Monika Laxy-Bernard

Tel.:

e-mail: monika.laxy@um.opole.pl

Wykonanie tymczasowej wystawy w postaci ogrodu wystawowego Opola w celu promocji miasta na terenie Niemiec (miasto Ingolstadt)

PROCEEDINGS NO Z71/4136

Purchasing mode: -

Order object:

Zamawiający: Miasto Opole

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urząd Miasta Opola

Przedmiot zamówienia: Wykonanie tymczasowej wystawy w postaci ogrodu wystawowego Opola w celu promocji miasta na terenie Niemiec (miasto Ingolstadt)

Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 10.04.2020 r.

Istotne warunki zamówienia:

A. Przedmiot zamówienia:


    1. Zadanie obejmuje wykonanie tymczasowej wystawy ogrodu wystawowego Opola na powierzchni 488,39 m2, w celu promocji miasta na Bawarskich Targach Ogrodniczych Bayerische Landesgartenschau 2020, zgodnie z załączonym projektem (zał. nr 3) i jego zmianami wskazanymi w załączniku nr 1, w tym:

- wykonanie ciągów komunikacyjnych;

- wprowadzenie elementów małej architektury;

- nasadzenia drzew, krzewów, traw ozdobnych, bylin;

- założenie trawnika typu dywanowego;

- prace przygotowawcze związane z uprawą gleby.


2. Zakres prac, wraz z obmiarem, został określony w załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

3. Miejscem realizacji zadania jest miasto Ingolstadt, obszar pomiędzy Richard Wagner-Strasse, a Hans Stuck-Strasse (załącznik nr 5). Obszar ww. jest płaski, z całościowym, niewielkim spadkiem w kierunku południowym.

4. Na terenie realizacji zadania Wykonawcy prac zostanie zapewniony dostęp do zasilania elektrycznego, wody oraz wyznaczonego miejsca  do magazynowania/składowania materiałów budowlanych i sprzętu niezbędnego do realizacji zadania.

5. Wykonawca otrzyma wytyczne od Zamawiającego dotyczące szczegółów wykonania alejek wzdłuż wystawy tak, aby były one zgodne z założeniem całego kompleksu wystawowego – bez wierzchniej warstwy mineralnej (załącznik nr 4).

6. Na wykonane prace Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji.

7. Treść tablic informacyjnych, jako jednego z elementów małej architektury, zostanie przygotowana przez Zamawiającego i przekazana Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy.

8. Przedstawiciel Zamawiającego przeprowadzi kontrole wykonanego ogrodu wystawowego, pod kątem jakości wykonanych prac. Wykonanie ww. ogrodu objęte jest nadzorem autorskim projektanta.

9. Dostarczony materiał roślinny musi być zgodny z projektem wykonawczym oraz wolny od wad.

10. Niedopuszczalne wady materiału roślinnego:

1) uszkodzenia mechaniczne roślin;

2) martwice i pęknięcia kory;

3) objawy będące skutkiem niewłaściwego nawożenia i agrotechniki;

4) złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką;

5) oznaki chorobowe na korze lub liściach i ślady żerowania szkodników;

6) uszkodzenia lub przesuszenia bryły korzeniowej (luźna bryła - powstała wskutek np. nieprawidłowego transportu, przenoszenia, rozładunku).

11. Niedopuszczalne wady małej architektury:

1) uszkodzenia mechaniczne;

2) niezgodność kolorystyki;

3) niezgodność kształtu, materiału wykonania, wymiarów, montażu oraz ilości.

12. Wszystkie przedmioty zamówienia muszą posiadać komplet niezbędnych certyfikatów i atestów uprawniających je do ogólnego stosowania oraz instrukcje konserwacji i użytkowania (wymagane przepisami prawa, w tym BHP).

13. Wymiana materiału roślinnego oraz małej architektury, w przypadku uzasadnionej reklamacji po dostawie, powinna nastąpić w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych.

14. Zamawiający przekaże, na życzenie Wykonawcy, wykaz firm z okolic realizacji zadania, skąd można pozyskać niezbędny materiał roślinny.

B. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonywania oceny ich spełnienia

1. Od Wykonawcy wymaga się doświadczenia przy wykonywaniu podobnych zadań, o wartości co najmniej 50 000 zł, w ostatnich 3 latach, co zostanie udokumentowane. Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie dołączanych do oferty Wykonawcy oświadczeń i dokumentów.

2.Wymagane dokumenty:

-Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1)

-Wypełnione oświadczenie dotyczące doświadczenia (załącznik nr 2) wraz z dokumentami potwierdzającymi.

3. Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić wg. wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego.

2) Wykonawcy zobowiązani są dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz załącznikach i przygotować ofertę zgodnie
z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

3) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

4) Do oferty należy dołączyć odpis z odpowiedniego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

5) W ofercie należy podać - kwotę brutto realizacji całego zadania.

C. Kryterium wyboru oferty

Zamawiający dokona wyboru oferty najtańszej spośród złożonych ofert (cena brutto całego zamówienia – 100%), spełniającej wymogi zawarte w niniejszym zapytaniu ofertowym.

D. Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 20.01.2020 r. do godziny 12.00 na platformie zakupowej LOGINTRADE.

E. Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania ofertowego


1. Informacji dotyczących zapytania ofertowego udzielają:

1) Sebastian Smoliński, tel. 077/ 45 11 819, sebastian.smolinski@um.opole.pl,

2) Adrianna Porobin, tel. 077/ 45 11 978, adrianna.porobin@um.opole.pl.

2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego
w uzasadnionych sytuacjach.

4. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości kwoty wystawionej faktury, w tym podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury.

Załączniki:

1) Formularz ofertowy

2) Oświadczenie dotyczące doświadczenia

3) Projekt wykonawczy zieleni (opis techniczny, Rys. 1, Rys. 2, Rys. 3, Wizualizacja nr 1, Wizualizacja nr 2, Wizualizacja nr 3, Wizualizacja nr 4, Wizualizacja nr 5)

4) Przekrój nawierzchni alejek

5) Mapa poglądowa ze wskazaniem lokalizacji

6) Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 set % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor
  2. Posiadanie doświadczenia w wykonywaniu podobnych zadań o wartości minimum 50000 zł.

Questions regarding the proceedings "Wykonanie tymczasowej wystawy w postaci ogrodu wystawowego Opola w celu promocji miasta na terenie Niemiec (miasto Ingolstadt)"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...