progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-08

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Alicja Sajewicz

Tel.:

e-mail: alicja.sajewicz@um.opole.pl

Bieżąca obsługa techniczna miejskich wydarzeń oraz ekspozytorów typu citylight.

PROCEEDINGS NO Z22/4266

Purchasing mode: -

Order object:

Przedmiot zamówienia:

Bieżąca obsługa techniczna miejskich wydarzeń w zakresie ekspozytorów reklamowych.

Bieżąca obsługa techniczna miejskich ekspozytorów typu citylight.

Szczegółowy zakres usługi:

1. W ramach organizacji miejskich wydarzeń w roku 2019 Zleceniobiorca zobowiązuje się do przechowywania, transportu, montażu przed wydarzeniem oraz demontażu po zakończeniu wydarzenia ekspozytorów reklamowych Zleceniodawcy (urządzenia pneumatyczne typu balony reklamowe, słupy reklamowe, windery oraz przedłużacze elektryczne bębnowe).

2. W zależności od wielkości wydarzenia, ilość i rodzaj transportowanych, montowanych i demontowanych ekspozytorów podlega zmianie.

3. Dla potrzeb niniejszego zapytania dokonano podziału wydarzeń w zależności od ich wielkości:

a) wydarzenie duże – transport, montaż i demontaż łącznie 6 ekspozytorów

b) wydarzenie średnie - transport, montaż i demontaż 4 ekspozytorów

c) wydarzenie małe - transport, montaż i demontaż 2 ekspozytorów

4. Dla potrzeb niniejszego zapytania dokonano następującego wyliczenia ilości wydarzeń w miesiącu:

a) wydarzenie duże – nie więcej niż 1

b) wydarzenie średnie – nie więcej niż 2

c) wydarzenie małe – nie więcej niż 3

1. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zróżnicowania ilości wydarzeń miejskich w zależności od miesiąca (w danym miesiącu mniej wydarzeń, w innym więcej).

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się domycia i suszenia wszystkich przekazanych ekspozytorów przynajmniej raz w miesiącu.

3. Zleceniodawca będzie zlecał drogą mailową lub telefoniczną wykonanie usługi,
na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem wydarzenia.

4. Po wykonaniu usługi Zleceniobiorca każdorazowo sporządzi protokół zdawczoodbiorczy, który prześle do zatwierdzenia Zleceniodawcy drogą mailową na adresbp@um.opole.pl.

5. Zleceniodawca, w celu realizacji umowy, przekaże Zleceniobiorcy ekspozytory reklamowe w terminie 7 dni od podpisania umowy.

6. Zleceniobiorca zobowiązuje się do właściwego i bezpiecznego przechowywania, montażu i demontażu ekspozytorów reklamowych Zleceniodawcy, dbania o ich stan techniczny i czystość.

7. W razie uszkodzenia bądź zniszczenia ekspozytora, Zleceniobiorca ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Zleceniodawcy poprzez przesłanie na adresbp@um.opole.pl. opisu i zdjęć uszkodzenia/ zniszczenia ekspozytorów.

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się, w uzgodnieniu ze Zleceniodawcą, do dokonywania bieżących napraw ekspozytorów typu wymiana zasilacza, zamków, listw podtrzymujących plakat oraz żarówek na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Zleceniodawcę.

9. Zleceniobiorca zobowiązuje się ponadto do bieżącej obsługi 8 citylightów (16 miejsc na plakaty) należących do Zleceniodawcy znajdujących się na terenie Opola.

10. Obsługa citylightów polega na:

a) odebraniu plakatów o wielkości 180 cm na 120 cm ze wskazanego miejsca przez Zleceniodawcę,

b) zmiany ekspozycji plakatów w citylightach w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu otrzymania/ odebrania plakatów w dni robocze.

11. Dla potrzeb niniejszego zapytania Zleceniodawca przyjmuje, ze wymiana plakatów nastąpi nie więcej niż 4 razy w miesiącu.

12. Zleceniodawca dopuszcza możliwość zróżnicowania ilości wymienianych plakatów w zależności od miesiąca (w danym miesiącu mniej, w innym więcej).

13. Zleceniobiorca zobowiązuje się do właściwego i bezpiecznego montażu i demontażu plakatów w ekspozytorach typu citylight Zleceniodawcy.

14. W razie uszkodzenia bądź zniszczenia ekspozytora, Zleceniobiorca ma obowiązek bezzwłocznego poinformowania o zaistniałej sytuacji Zleceniodawcy poprzez przesłanie na adresbp@um.opole.pl. opisu i zdjęć uszkodzenia/ zniszczenia ekspozytorów.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Nazwa pozycji CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Place of delivery: company headquarters
  2. Cost of transport: lies with the contractor
  3. termin płatności 14 dni od dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego

Questions regarding the proceedings "Bieżąca obsługa techniczna miejskich wydarzeń oraz ekspozytorów typu citylight. "

No. Question title Date of question Status
No dataCurrency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...