progress_icon

Proceeding establishment date: 2020-01-07

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Monika Laxy-Bernard

Tel.:

e-mail: monika.laxy@um.opole.pl

Usługa brakarska – brakowanie drewna pozyskanego na terenach zieleni, będących własnością Miasta Opola.

PROCEEDINGS NO Z70/4136

Purchasing mode: -

Order object:

Zamawiający : Miasto Opole

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Urzędu Miasta Opola

Przedmiot zamówienia : Usługa brakarska – brakowanie drewna pozyskanego na terenach zieleni, będących własnością Miasta Opola.

Termin realizacji zamówienia : do dnia 13 grudnia 2020 r.

Istotne warunki zamówienia :


1. Brakowanie drewna należy wykonywać w oparciu o Polską Normę klasyfikacji jakościowo-wymiarowej surowca drzewnego - PN-D-95000:2002 oraz o „Warunki techniczne – Zasady przygotowania do pomiaru, pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie surowca drzewnego”, w terminie do 3 dni roboczych liczonych od dnia powiadomienia telefonicznego o konieczności ich wykonania.

2. Brakowania może dokonywać osoba posiadająca uprawnienia min. III klasy brakarskiej.
3. Brakowaniu podlega drewno dłużycowe oraz stosowe.
4. Usługi brakowania i wyceny drewna pozyskanego z terenów nieruchomości będących własnością Miasta Opola wykonywać należy na zasadach określonych w zarządzeniu nr OR-I.0050.593.2017 Prezydenta Miasta Opola z dnia 6 września 2017 r. w sprawie sposobu zagospodarowania drewna pozyskanego z terenów nieruchomości, będących własnością Miasta Opola ze zmianami, dostępnym pod adresem: https://prawomiejscowe.um.opole.pl/institution/18386/legalact/6262/18386

5. Brakowanie drewna nie może być prowadzone przez podmiot świadczący usługi pozyskania przedmiotowego drewna.

6. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

W ofercie należy podać cenę brutto zadania (cena netto + podatek VAT) za brakowanie drewna dłużycowego oraz brakowanie drewna stosowego z podziałem na poszczególne kategorie:

Nazwa usługi

Brakowanie drewna dłużycowego

Brakowanie drewna stosowego

Masa drewna [m3]

Cena brutto [zł]

Masa drewna [m3]

Cena brutto [zł]

Usługa brakarska – brakowanie i wycena drewna pozyskanego z terenów zieleni, będących własnością Miasta Opola.

< 5


< 5


5 – 10


5 – 10


10 – 20


10 – 20


>20


>20


Do ofert należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień brakarskich do wykonywania usługi objętej niniejszym zapytaniem ofertowym.

Sposób przygotowania ofert: Ofertę należy sporządzić za pomocą szablonu platformy zakupowej miasta Opola dostępnej pod adresem: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/przetargi.html

Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 13 stycznia 2020 roku, do godziny 15:30.

Osoba do kontaktu: Damian Duda, tel. 77/ 45 11 876

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługa brakarska – brakowanie drewna pozyskanego na terenach zieleni, będących własnością Miasta Opola. CPV/Indeks 1 set % Read

Questions regarding the proceedings "Usługa brakarska – brakowanie drewna pozyskanego na terenach zieleni, będących własnością Miasta Opola."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...