progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-17

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Zofia Duda

Tel.:

e-mail: zofia.duda@um.opole.pl

Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu

PROCEEDINGS NO Z17/4142/aktualizacja1

Purchasing mode: -

Order object:

Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu w okresie od 3 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. przez biegłych lekarzy psychiatrów. psychologów/specjalistów psychoterapii uzależnień.
Wymagania wobec biegłych:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe: psycholog lub psychoterapeuta terapii uzależnień, lekarz specjalista psychiatrii, 
3) roczne potwierdzone doświadczenie w wydaniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
4) kwalifikacje uprawniające do wydawania opinii na piśmie w zakresie uzależnień,
5) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełnych praw publicznych,
6) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje do przedmiotu zamówienia:

 1) przeprowadzenie w okresie od 3.02.2020 r. do 30.11.2020 r. badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu osób skierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Opolu, lub w przypadku braku możliwości przeprowadzenia badania sporządzenie opinii na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu.
2) opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wydają wspólnie lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista terapii uzależnień,
3) zakładana ogólna liczna 100 wspólnych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do sporządzenia w okresie od 3.02.2020 r. do 30.11.2020 r. dla Miasta Opola, przy czym liczba opinii może ulec zmianie w zależności od potrzeb realizowanych postępowań przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu,
4) przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii winno być zgodne z obowiązującymi w zakresie standardami i przepisami prawa, m.in. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r., nr 250, poz. 1883 z późn. zm.),
5) 3-miesięczny termin sporządzenia i przedłożenia opinii, liczony od dnia otrzymania przez biegłego dokumentacji dotyczącej osoby skierowanej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu lub zwrotu dokumentacji w przypadku gdy w stosunku do danej osoby nie zostanie sporządzona opinia,
6) wymagane jest wskazanie przez biegłych osobie kierowanej do badania dwóch terminów badania, o którym mowa powyżej,
7) koszty wezwań ponosi biegły,
8) wymagane jest przeprowadzenie ww. badań na terenie Miasta Opola.

Kryterium wyboru:

1) spełnienie wymogów kwalifikacyjnych,

2) cena brutto za przeprowadzone badanie i wydaną opinię,

3) cena brutto za wydaną opinię sporządzoną na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu CPV/Indeks 100 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Terms of payment: 30 days
  2. Place of delivery: company headquarters
  3. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Przeprowadzenie badań i sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Yes

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...