progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-31

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Arkadiusz Wieczorek

Tel.:

e-mail: arkadiusz.wieczorek@um.opole.pl

Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” - dostawa, montaż lady barowej do pracowni gastronomicznej

PROCEEDINGS NO Z8/4283

Purchasing mode: Zapytanie Ofertowe

Order object:1. Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest :

Dostawa, montaż lady barowej do pracowni gastronomicznej – 2 szt. w ramach zadania pod nazwą :

"Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"

1.1.Główne parametry lady:

– lada narożna, zamontowana na stałe do ścian o wys. 114cm,

– blat lady wykonany na wymiar z drewna dębowego litego lub klejonego, gr. 4cm i szer. 40cm, dł. łączna 515cm (415cm + 100cm),

– boki lady przechodzące w pionowe boki wykonane z drewna dębowego litego lub klejonego, gr. 4cm i szer. 40cm i wys. 110cm,

– fronty i tylna ściana lady wyk. z płyt meblowej gr.1,8cm w kolorze dopasowanym do koloru podłogi (odcień szarości), obrzeża zabezpieczone doklejką PCV gr.2 mm,

– nogi lady o wym. 5×5cm i wys. 110cm w kolorze dopasowanym do koloru podłogi (odcień szarości),

– fronty lady od strony klienta zabezpieczone folią (okleiną) imitującą drapaną stal w kolorze szarym, wys. 60cm,

– szczegóły wymiarowe i kształt wg rys. poglądowego.

1.2. Wymagania dodatkowe:

– dostawa i montaż w pracowni gastronomicznej – barmańskiej (pom. nr 133 w oznaczeń projektu technicznego) w ZPO ul. Torowa 7, 45-073 Opole.

2.Informacje uzupełniające:

2.1. Zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość zamówienia netto - poniżej 30.000,00 Euro.

2.2. Obowiązująca stawka podatku VAT. 23 % wg załącznika do ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (z późniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 26.11.2010r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej.

2.3. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszym zapytaniu przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, ani udostępnione osobom nie uczestniczącym w postępowaniu.

2.4. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia zapytania. Zmiana może mieć miejsce w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert.
W przypadku wprowadzenia takiej zmiany informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom i będzie dla wszystkich wiążąca.

2.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2.6. UWAGA: W przypadki, gdy środki finansowe planowane na realizację zamówienia okażą się niewystarczające, zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postepowania bez wyboru oferty.

3. Warunki dot. przedmiotu zamówienia:

3.1. Termin wykonania: od 30 do 50 dni od daty zawarcia umowy.

3.2. Wykonawca udziela min 24 miesięcznej lub max 36 miesięcznej gwarancji na ladę barową licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbiorczego wykonania przedmiotu umowy bez wad i usterek.

4. Kryterium wyboru oferty :

I kryterium: cena (waga = 60%) .


II kryterium: termin realizacji zamówienia (waga = 20%)

Minimalny termin realizacji zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy

Maksymalny termin realizacji zamówienia – 50 dni od daty podpisania umowy

UWAGA: Zaproponowanie terminu realizacji dostaw dłuższego niż 50 dni będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej z treścią zapytania ofertowego.

III kryterium: okres gwarancji (waga = 20%)

Okres gwarancji od 24 miesięcy do 36 miesięcy

5. Osoby udzielające informacji dotyczących zapytania.

1. Arkadiusz Wieczorek Wydział Oświaty. Czynności w nadzorze nad realizacją przedmiotu zamówienia: inspektor, tel. 77 40 22 960.

2. Zbigniew Skrocki: Z-ca Dyrektora d/s technicznych ZPO.tel. 77 42 31 675

6. Oferta winna zawierać:

6.1. Cenę oferty netto i brutto w PLN, okres gwarancji w miesiącach i termin wykonania zamówienia w dniach.

6.2. Oświadczenie, że cena zawiera wycenę wszystkich elementów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz, że w przypadku wyboru oferty oferent zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy.


Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. dostawa, montaż lady barowej do pracowni gastronomicznej CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 60%
2. Offer expiry date 20%
3. Guarantee 20%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor

Questions regarding the proceedings "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” - dostawa, montaż lady barowej do pracowni gastronomicznej"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 20 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...