progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-20

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Monika Laxy-Bernard

Tel.:

e-mail: monika.laxy@um.opole.pl

„Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Opola (wschodnia część miasta)”

PROCEEDINGS NO Z66/4136

Purchasing mode: -

Order object:

Zamawiający: Miasto Opole  Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Opola  (wschodnia część miasta)"

Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 15.12.2020r.

Istotne warunki zamówienia:

1. Świadczenie usług weterynaryjnych polegać będzie na:

1) sterylizacji samic bezdomnych i wolno żyjących kotów wraz ze znakowaniem oraz przekazaniem 0,5 kg karmy suchej uniwersalnej, dostosowanej do potrzeb zwierzęcia wraz z potrzebnymi zabiegami leczenia i przetrzymania (leczenie i przetrzymanie powinno być dostosowane do stanu zwierzęcia i potrzeb danego osobnika umożliwiające bezpieczne i zgodne ze sztuką weterynaryjną przeprowadzenie zabiegu oraz bezpieczne wypuszczenie do środowiska zdrowego zwierzęcia (umożliwiające mu samodzielne bytowanie w środowisku miejskim jako zwierząt wolnożyjących);

2) kastracji samców bezdomnych i wolno żyjących kotów wraz ze znakowaniem oraz przekazaniem 0,5 kg karmy suchej uniwersalnej, dostosowanej do potrzeb zwierzęcia wraz z potrzebnymi zabiegami leczenia i przetrzymania (leczenie i przetrzymanie powinno być dostosowane do stanu zwierzęcia i potrzeb danego osobnika umożliwiające bezpieczne i zgodne ze sztuką weterynaryjną przeprowadzenie zabiegu oraz bezpieczne wypuszczenie do środowiska zdrowego zwierzęcia (umożliwiające mu samodzielne bytowanie w środowisku miejskim jako zwierząt wolnożyjących);

3) sterylizacji ciężarnych kotek (wraz z leczeniem gdy stan zwierzęcia tego wymaga)i znakowaniem. Realizacja do 12 godzin od dostarczenia zwierzęcia oraz przekazaniem 0,5 kg karmy suchej uniwersalnej, dostosowanej do potrzeb zwierzęcia wraz z leczeniem i przetrzymaniem (leczenie i przetrzymanie powinno być dostosowane do stanu zwierzęcia i potrzeb danego osobnika umożliwiające bezpieczne i zgodne ze sztuką weterynaryjną przeprowadzenie zabiegu oraz bezpieczne wypuszczenie do środowiska zdrowego zwierzęcia (umożliwiające mu samodzielne bytowanie w środowisku miejskim jako zwierząt wolnożyjących).

2. Karma powinna być wydawana uprawnionym karmicielom.

3. Wszystkie usługi weterynaryjne będą odbywać się na terenie lecznic wybranych Wykonawców.

4. Lecznice winne być czynne minimum 8 godz. na dobę, od poniedziałku do piątku, z możliwością dokonania zabiegu również w sobotę, w przypadku wcześniejszego zgłoszenia potrzeby przez działaczy organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt lub innych uprawnionych podmiotów.

5. Lecznice powinny znajdować się we wschodniej części miasta Opola (Obręby: Czarnowąsy, Krzanowice, Świerkle, Borki, Brzezie, Zakrzów, Wróblin, Chabry, Gosławice, Kolonia Gosławicka, Grudzice, Groszowice, Grotowice, Malina, Nowa Wieś Królewska, Armii Krajowej, Śródmieście).

6. Koty przeznaczone do kastracji i sterylizacji oraz do leczenia z terenu miasta Opola będą wyłącznie kotami bezdomnymi i wolno żyjącymi, dostarczanymi i odbieranymi po hospitalizacji przez karmicieli kotów, działających pod nadzorem organizacji społecznych, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, bądź innych uprawnionych przez Zamawiającego podmiotów.

Zasady składania i wyboru ofert:

1. W ofercie należy podać cenę brutto realizacji przedmiotu umowy wraz z wartością podatku Vat.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru najkorzystniejszych ofert spośród ofert, spełniających warunki zapytania ofertowego, wybrana zostanie minimum 1 oferta.

3. O wyborze oferty decydować będzie najkorzystniejsza cena brutto za całość usług przy spełnieniu warunków zapytania ofertowego.

4. Lekarz weterynarii prowadzący jedną działalność w kilku gabinetach może złożyć tylko 1 ofertę cenową (możliwe jest natomiast wykonywanie usług w kilku lokalizacjach).

5. W formularzu oferty na platformie należy podać sumę za wszystkie zabiegi wymienione w pkt 1 (1-4) .

6. Dołączyć należy również zeskanowany dokument „Oferta na świadczenie usług weterynaryjnych dla miasta Opola”, stanowiący załącznik do zapytania. Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków.

7. Miejsce i termin złożenia ofert: Ofertę należy złożyć do dnia 31.12.2019 r. do godziny1100, za pomocą platformy zakupowej Logintrade, wraz z załącznikiem „Oferta na świadczenie usług weterynaryjnych dla miasta Opola”.

8. Informacji na temat zapytania ofertowego udziela: p. Monika Laxy- Bernard Inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, tel. 774511819, mail: monika.laxy@um.opole.pl.

9. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.

10. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania o wynikach zapytania jedynie wybranego w toku zapytania ofertowego Oferenta bądź Oferentów.

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w uzasadnionych sytuacjach.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Opola CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Lecznica/gabinet jest czynna 8 godzin na dobę od pon do pt
  2. Mozliwośc dokonania zabiegu również w sobotę - po uprzednim umówieniu
  3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Questions regarding the proceedings "„Świadczenie usług weterynaryjnych na terenie miasta Opola (wschodnia część miasta)”"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 30 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...