progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-12

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Leszek Matuszewski

Tel.:

e-mail: leszek.matuszewski@um.opole.pl

Zakup Taśmy HP LTO7 Ultrium 15TB RW Data Tape - C7977A

PROCEEDINGS NO Z36/4112

Purchasing mode: -

Order object:

ZAPYTANIE OFERTOWE I.ZOWI-55/19

Szanowni Państwo,

W imieniu Urzędu Miasta Opola zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup Taśm HP LTO7 Ultrium 15TB RW Data Tape - C7977A .

1. Przedmiot zamówienia:

Taśmy HP LTO7 Ultrium 15TB RW Data Tape - C7977A – 26 sztuk

2. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto zamówienia.

3. Miejsce dostawy:

Urząd Miasta Opola, Wydział Informatyki, Mały Rynek 14

4. Podstawowe wymagania:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Dostawcę, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

5. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia/zlecenia.

6. Termin dostarczenia faktury:

Faktura za dostarczane taśmy musi zostać dostarczona do Urzędu Miasta Opola do dnia 20.12.2019. Dopuszcza się dostarczenie faktury w formie papierowej lub elektronicznej.

7. Termin i sposób składania oferty:

Oferty należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową Urzędu Miasta Opola,https://umopole.logintrade.net/

Osoby do kontaktu:

Jarosław Kubiak,jaroslaw.kubiak@um.opole.pl, 775417521,

Przemysław Kultys,przemyslaw.kultys@um.opole.pl 775417519.

8. Warunki płatności

Na użytek wystawienia faktury przyjmuje się, że:

a)Nabywcą jest: Miasto Opole, Rynek Ratusz, 45-015 Opole, NIP: 754-300-99-77,

b)Odbiorcą jest: Urząd Miasta Opola, Wydział Informatyki, Rynek Ratusz, 45-015 Opole.

c)Identyfikatorem Zamawiającego jako adresata ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie e-fakturowania w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym jest Globalny Numer Lokalizacyjny GLN 5907707430084

Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni od daty doręczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważać się będzie dzień złożenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego.Jeżeli termin płatności wynikający z zamówienia jest rozbieżny z terminem płatności zamieszczonym na fakturze, to obowiązujący jest termin płatności wynikający z zamówienia.

Wynagrodzenie przekazywane będzie w trybie podzielonej płatności, wynikającej z przepisów o podatku od towarów i usług. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania na fakturze rachunku bankowego, który posiada powiązany z nim wydzielony rachunek VAT.

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Zakup Taśmy HP LTO7 Ultrium 15TB RW Data Tape - C7977A CPV/Indeks 26 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor
  2. Termin dostawy: 3 dni robocze
  3. Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury
  4. Faktura musi zostać dostarczona do Urzędu Miasta Opola do dnia 20.12.2019

Questions regarding the proceedings "Zakup Taśmy HP LTO7 Ultrium 15TB RW Data Tape - C7977A"

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 7 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...