progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-10

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Leszek Matuszewski

Tel.:

e-mail: leszek.matuszewski@um.opole.pl

Zakup ABBYY FineReader Corporate Edition 15 PL Win

PROCEEDINGS NO Z34/4112

Purchasing mode: -

Order object:

ZAPYTANIE OFERTOWE I.ZOWI-52/19

Szanowni Państwo,

W imieniu Urzędu Miasta Opola zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej

1. Przedmiot zamówienia:

ABBYY FineReader Corporate Edition 15 PL Win – wieczysta licencja rządowa, wersja elektroniczna, jednoczesnego dostępu – 5 dostępów jednoczesnych

2. Podstawowe wymagania:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia może zostać unieważnione na każdym etapie postępowania, bez możliwości żądania odszkodowania przez Dostawcę, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli na platformie nie ma załączonego formularza oferty.

3. Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia dostarczenia zamówienia/zlecenia.

4. Termin płatności:

14 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Jeżeli termin płatności wynikający z zamówienia jest rozbieżny z terminem płatności zamieszczonym na fakturze, to obowiązujący jest termin płatności wynikający z zamówienia.

5. Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto zamówienia.

6. Termin i sposób składania oferty:

Wypełniony i podpisany formularz ofertowy należy złożyć wyłącznie poprzez platformę zakupową Urzędu Miasta Opola,https://umopole.logintrade.net/

7. Nabywca:

Miasto Opole

Rynek Ratusz, 45-015 Opole

NIP: 754-300-99-77

8. Odbiorca faktury:

Urząd Miasta Opola Wydział Informatyki

Rynek Ratusz, 45-015 Opole

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Zakup ABBYY FineReader Corporate Edition 15 PL Win – wieczysta licencja rządowa, wersja elektroniczna, jednoczesnego dostępu – 5 dostępów jednoczesnych CPV/Indeks 1 pieces % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%

Formal criterias:

  1. Cost of transport: lies with the contractor
  2. Termin dostawy: 7 dni kalendarzowych
  3. Termin płatności: 14 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury
  4. Miejsce dostawy: Opole, rynek Mały Rynek 14
  5. Wypełniony i podpisany formularz oferty dołączony jako załącznik na platformie

Questions regarding the proceedings "Zakup ABBYY FineReader Corporate Edition 15 PL Win "

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : 7 dni

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...