progress_icon

Proceeding establishment date: 2019-12-10

Miasto Opole

Rynek-Ratusz

45-015 Opole

Tax ID [tax identification number]: 7543009977

Contact person:

Piotr Makarowski

Tel.:

e-mail: piotr.makarowski@um.opole.pl

Usługa dot. wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu świadczonych na terenie miasta Opola w 2020 r.

PROCEEDINGS NO Z6/4204

Purchasing mode: -

Order object:

Zapraszam do złożenia oferty cenowej dot. wykonania usług w sprawie wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu świadczonych na terenie miasta Opola w 2020 r.

Usługi w postaci stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawienia karty zgonu powinny być przeprowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 sierpnia 1961 r. w sprawie stwierdzenia zgonu i jego przyczyny (Dz.U. z 1961 r. Nr 39 poz. 202) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz.U. z 2015 r. poz. 231), osobom zmarłym w granicach administracyjnych Miasta Opola, w przypadku niemożności ustalenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej sprawującego opiekę medyczną nad zmarłym lub lekarza leczącego chorego w ostatniej chorobie odpowiadającego za stwierdzenie zgonu zgodnie
z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j., Dz. U.
z 2019 r. poz. 1473).

I. Przedmiotowa usługa świadczona będzie na następujących warunkach:

1. każdorazowa usługa będzie wykonywana w oparciu o odrębne zlecenie przekazywane przez funkcjonariusza Policji i potwierdzone pisemnie, zgodnie z wzorem który stanowił będzie załącznik do zawartej umowy.

2. wykonanie usługi zostanie potwierdzone przez lekarza realizującego zlecenie, funkcjonariusza Policji obecnego w miejscu wykonywania czynności w „Dokumencie stwierdzenia zgonu”, zgodnie z wzorem który stanowił będzie załącznik do zawartej umowy.

3. wzajemne zobowiązanie powstawać będzie każdorazowo w momencie przekazania zlecenia do Wykonawcy.

II. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć ww. usługę w okresie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

III. Fakturowanie za wykonane usługi powinno odbywać się w cyklu miesięcznym po zakończeniu każdego miesiąca,

IV. Oferta powinna byś sporządzona zgodnie ze wzorem, określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania i zawierać cenę jednostkową brutto, wyrażoną w złotych, za wykonanie usługi polegającej na jednokrotnym stwierdzeniu zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu

V. Projekt umowy, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

VI. Klauzula o przetwarzaniu danych stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

Ofertę należy złożyć elektronicznie poprzez Platformę zakupową LOGINTRADE e-procurent solutions:

1) link rejestracyjny: https://umopole.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

2) link do platformy: https://umopole.logintrade.net/webmanager,menu.html

w terminie do dnia 17.12.2019 r. do godz. 12:00

Order object:

No. Order object CPV/Index Quantity U.o.m. Bid bond Remuneration Protection of the subject to contract Place of execution Termin wykonania Attachment/Link Notes
1. Usługa dot. wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu świadczonych na terenie miasta Opola w 2020 r. CPV/Indeks 1 service % Read

Criteria for evaluation of offers:

No. Category Weight criteria
1. Price 100%


Questions regarding the proceedings "Usługa dot. wykonywania czynności związanych ze stwierdzeniem zgonu i jego przyczyny oraz wystawianiem kart zgonu świadczonych na terenie miasta Opola w 2020 r."

No. Question title Date of question Status
No data


Attachments:


Currency: PLN

The value below the amount specified in the Public Procurement Law (PZP): Yes

Offer selection: Without the application of an electronic auction

The period of being bound by offer : -

The possibility of submission of partial offers: Sun

The possibility of submission of equal offers: Sun

The possibility of submission of variant offers: Sun

Conclusion of a framework agreement: Sun

Deadline for making offers:

- - :

Date and time of completion of question asking:

- - :

Warning:

1. We use the Logintrade procurement platform as a means to contact the contractors.

2. Registration in the contractor database, viewing announcements and submitting commercial offers is free of charge.

3. If you do not have an account on the Logintrade procurement platform, register in the contractor database in order to receive a login and a password to your account. One contractor account allows you to receive announcements from multiple Ordering Parties

4. Rules of the Procurement Platform are available in the registration panel.Enquiry is out of date.

Time to make an offer is up...